عدد تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی

عدد: تقویم دانلود انتخابات شوراهای اسلامی تقویم انتخابات انتخابات96 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دانلود فیلم

گت بلاگز اخبار اجتماعی ذرات معلق خطرناک‌ترین آلاینده پایتخت کشور عزیزمان ایران

در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلاینده‌های ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون pm۱۰ در شرایط نامطلوبی قرار دارند و نق

ذرات معلق خطرناک‌ترین آلاینده پایتخت کشور عزیزمان ایران

ذرات معلق خطرناک ترین آلاینده تهران

عبارات مهم : ایران

در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلاینده های ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون pm۱۰ در شرایط نامطلوبی قرار دارند و نقش مهمی در آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال های ۹۵ و۹۶ داشت.

به گزارش ایسنا چالش آلودگی هوا که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط هست، یکی از نتیجه های توسعه صنعتی، زیاد کردن جمعیت، گسترش شهرنشینی و در نتیجه توسعه حمل و نقل بوده هست. درحال حاضر به عنوان یکی از بااهمیت ترین دغدغه های ساکنان شهرهای بزرگ و شاید تمام مناطق از جمله روستاهای دورافتاده کشور نیز قرار گرفته باشد. این مسئله که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا تحت کنترل قرار گرفته هست، به علت تعدد منابع آلاینده و همین طور نهادهای تصمیم گیر در کشور، ابعادی پیچیده به خود گرفته که جهت حل آن در مرحله اول نیاز به شناسایی منابع آلاینده و میزان آلایندگی در مناطق متفاوت است.

از ابتدای سال ۹۶ تا روز یکشنبه (۲۷ اسفندماه) تهرانی ها در ۱۰۰ روز هوای ناسالم جهت گروه های حساس تنفس کردند و در این سال هشت روز هوا جهت همه گروه های سنی در شرایط ناسالم قرار گرفت. از سوی دیگر تهرانی ها در سال ۹۶، ۱۴ روز پاک و ۲۴۱ روز سالم را تجربه کردند. در آذر ماه سال ۹۶، تهرانی ها ۱۹ روز هوای آلوده تنفس کردند که از این تعداد ۱۶ روز هوای ناسالم جهت گروه های حساس و سه روز ناسالم جهت همه گروه ها بود.

ذرات معلق خطرناک‌ترین آلاینده پایتخت کشور عزیزمان ایران

در مقایسه آذرماه سال ۹۶ با سال ۹۵؛ روشن می شود که در سال ۹۵ کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران به مراتب نسبت به آذر ماه امسال بهتر بود؛به طوری که در آذر این سال تهرانی ها ۴ روز هوای پاک و ۱۴ روز هوای سالم تنفس کردند.

گزارش کیفیت هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ ششمین سند انتشار یافته از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا است که کیفیت هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵ را در یک مجموعه منسجم مورد بررسی قرار داده و اوضاع غلظت آلاینده ها را از بعد زمانی و مکانی تحلیل کرده هست. همچنین در این گزارش بررسی پارامترهای هواشناسی تاثیرگذار بر اوضاع غلظت آلاینده ها مورد بررسی قرار گرفته و سهم انتشار آلاینده ها هوا از منابع ساکن و متحرک در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تعیین شده است است.

در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلاینده‌های ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون pm۱۰ در شرایط نامطلوبی قرار دارند و نق

طبق این گزارش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال ۱۳۹۵ دارای ۱۷ روز پاک (۵ درصد)، ۲۶۰ روز سالم ( ۷۱درصد)، ۸۰ روز ناسالم جهت گروهای حساس جامعه (۲۲ درصد) و ۹ روز ناسالم جهت عموم افرادجامعه (۲درصد) بود و در مقایسه با سال قبل، ۲۲ روز (۶ درصد) از تعداد روزهای نامطلوب کاسته شده است بود. آلوده ترین روز از منظر شاخص کیفیت هوا در سال ۱۳۹۵ مربوط به ۲۰ دی ماه با شاخص ۱۵۹ و پاک ترین روزهای سال ، روز اول و یازدهم فروردین با شاخص ۳۵ بود. دراین سال بیشترین روزهای آلوده به ترتیب در ماه های دی(۲۲ روز) و آبان(۱۶روز) بود. ماه فروردین به علت وجود ۱۰ روز هوای پاک و ۲۱ روز هوای سالم و ماه اردیبهشت با وجود یک روز هوای پاک و ۳۰ روز هوای سالم و بدون هیچ روز آلوده، به ترتیب از مطلوب ترین کیفیت هوا نسبت به سایر ماه های سال برخوردار بودند.

در سال های اخیر آلاینده ذرات معلق به خاص ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون به عنوان آلاینده شاخص شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شد و پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال ۱۳۹۵، ۸۸ روز به لحاظ آلاینده PM۲.۵ و ۶ روز از منظر آلاینده PM۱۰ در اوضاع نامطلوب قرار داشته است.

روند غلظت آلاینده های O۳،SO۲،CO وpm۲۵ در سالیان اخیر کاهشی بوده است و آلاینده های pm۱۰ و no۲ بعد از سیر کاهشی، روندی افزایشی با شیب کم در پیش گرفته اند.

ذرات معلق خطرناک‌ترین آلاینده پایتخت کشور عزیزمان ایران

خوشبختانه به لحاظ آلاینده منواکسید کربن(co) شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در اوضاع مطلوب قرار دارد. با بررسی اوضاع آلاینده ازن o۳ مشاهده می شود که اوضاع این آلاینده طی سال ۱۳۹۵ در شرایط مطلوبی قرار داشته هست. آلاینده های دی اکسیدگوگرد (so۲ ) و دی اکسیدنیتروژن در تمامی روزهای سال از نظر استاندارد روزانه در شرایط مطلوب قرار داشتند در حالی که بررسی اوضاع این دو آلاینده از منظر استاندارد هر سال نشان می دهد که طی این سال غلظت هر دو آلاینده فراتر از حد استاندارد هر سال قرار داشت. در مجموع باید گفت در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلاینده از منظر استاندارد هر سال نشان می دهد که طی این سال غلظت هر دو آلاینده فراتر از حد استاندارد هر سال قرار دارد.

در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلاینده های ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون pm۱۰ در شرایط نامطلوبی قرار دارند و کلیه روزهای آلوده سال ۱۳۹۵ به علت زیاد کردن غلظت این دو آلاینده ( به خاص pm۲.۵) بود. از نظر آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون، سال ۱۳۸۵ پاک ترین و سال ۱۳۸۷ آلوده ترین سال بوده است که از آن سال به بعد تعداد روزهای آلوده این آلاینده کم کردن یافته است.

در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آلاینده‌های ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون pm۱۰ در شرایط نامطلوبی قرار دارند و نق

بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۹۵،اندازه گیری آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون PM۲.۵ از اوایل مهرماه سال ۱۳۸۹ در ایستگاه های سنجش آلودگی هوا انجام شده است است و علت زیاد کردن تعداد روزهای آلوده در سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵ عموما به علت اندازه گیری این آلاینده بوده است که طی این بازه زمانی، سال ۱۳۹۰ با داشتن ۲۱۸ روز آلوده از سایر سال های مورد مطالعه در اوضاع نامناسب تری قرار داشت و سال ۱۳۹۵ از کمترین تعداد روزهای آلوده (۸۸روز) به لحاظ آلاینده PM۲۵ برخوردار بود.

ذرات معلق خطرناک‌ترین آلاینده پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | آلاینده | کیفیت هوا | هوای ناسالم | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs